ghezel ala
تماس منابع دانلود پیوندها مقالات درباره  
   
فیلم و عکس ماهیگیری ورزشی بیماریها تکثیر و پرورش زیست شناسی صفحه اول
عناوین مقالات:
با کلیک روی عنوان، متن
کامل را در سمت راست ببینید
 
 

1.آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور.
2. اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری 4 نوع ماده گیاهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss).
3. اثر استفاد‌ه از آرد‌ گاماروس د‌ریایی و رود‌خانه ‌ای به عنوان مکمل غذایی بر رشد‌ و بقای لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)ـ.
4. اثر القایی هورمون مشابه GnRH در تولید اسپرم ماهی قزل آلای نر
5. اثر جایگزینی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب n-3 در بافت ماکول
6. اثر دفعات تخم کشی و تراکم نگهداری تخم بر میزان ماندگاری تخم و لارو در ماهی قزل آلای رنگین کمان [(Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792]
7. اثر رقیق کننده های مختلف بر مدت زمان تحرک اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
8. اثر سطوح مختلف روغن ماهی کلیکا در جیره، بر صفات پرورشی ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
9. اثر سن مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر مدت زمان تحرک اسپرم، میزان اسپرماتوکریت و چشم زدگی
10. اثر گرسنگی بر سطح کلسترول، گلوکز و پروتئین پلاسمای خون قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
11. اثر ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی رشد، بقای لاروهای قزل آلای رنگین کمان
12. اثرات استرس تراکم نگهداری بر شاخصهای هماتولوژیک در ماهی قزل آلای رنگین کمان
13. اثرات سطوح پروتئین و انرژی جیره در پرورش قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در آبهای لب شور
14. ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر میزان تفریخ تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و درصد بقای لارو آن در مقایسه با آب اکسیژنه و مالاشیت گرین
15. ارزیابی اسپرم قزل آلا در مرکز تکثیر نمرود
16. ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیوتیک ها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی

 
ادامه فهرست
تبلیغات:


2.
اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری 4 نوع ماده گیاهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
نویسندگان: مهدی رحمتی لیشی()، عبدالمحمد عابدیان ()، رجب محمد نظری()
منبع: مجله علمی شیلات ایران (فارسی) بهار 1386; 16(1):49-62. (انتشار توسط sid.ir)

خلاصه مقاله:
در این تحقیق اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری چهار نوع ماده گیاهی (آرد گندم، آرد ذرت، سبوس گندم و سبوس برنج) در جیره غذایی ماهیان قزل آلای رنگین کمان با وزن ابتدایی 126±6.4) گرم) مورد بررسی قرار گرفت. پنج نوع جیره غذایی با سطوح انرژی یکسان، شامل یک جیره پایه بر اساس آرد ماهی، آرد گوشت و آرد سویا تهیه گردید. چهار جیره دیگر دارای مواد گیاهی مورد آزمایش، با جایگزینی سبوس گندم و سبوس برنج به میزان 15 درصد و آرد گندم و آرد ذرت به میزان 25 درصد در جیره پایه ساخته شدند. اکسید کرم بعنوان شاخص غیرقابل هضم به میزان 0.5 درصد از غذا در نظر گرفته شد. محلول فیتاز پس از تهیه غذاها روی آنها پخش گردید تا در نهایت غذاها دارای حداقل 1000 واحد آنزیم فیتاز به ازای هر کیلوگرم باشند. ماهیان با جیره های دارای فیتاز و فاقد آن به مدت 30 روز تا 2 درصد وزن بدن تغذیه شوند. آزمایش درون مخازن 2 مترمکعبی که با 500 لیتر آب پر می شد، انجام گرفت. حداکثر و حداقل دما بترتیب 15 و 18.5 درجه سانتیگراد، اکسیژن 8 و 6.7 میلی گرم بر لیتر و pH برابر 7.7 و 7.5 تعیین گردید. افزودن فیتاز بر فسفر موجود در اسکلت داخلی و قابلیت های هضم ظاهری فسفر و پروتئین اثر معنی داری نداشت (P>0.05). اما باعث افزایش معنی دار قابلیت هضم ظاهری ماده خشک گردید (P£0.05). جیره حاوی آرد گندم دارای بیشترین میزان قابلیت هضم ظاهری ماده خشک بود (P£0.05). نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن فیتاز هر چند اثر معنی داری نداشت اما باعث بهبود جذب فسفر و قابلیت های هضم فسفر، پروتئین و ماده خشک مواد گیاهی گردید. همچنین از بین مواد اولیه گیاهی آرد گندم، آرد ذرت، سبوس گندم و سبوس برنج بترتیب قابلیت هضم بالاتری از نظر مجموعه مواد مغذی داشتند که برحسب دسترسی به هر یک از آنها می توان در جیره غذایی ماهی قزل آلا استفاده نمود.