ghezel ala
تماس منابع دانلود پیوندها مقالات درباره  
  فعال نیست  
فیلم و عکس ماهیگیری ورزشی بیماریها تکثیر و پرورش زیست شناسی صفحه اول
عناوین مقالات:
با کلیک روی عنوان، متن
کامل را در سمت راست ببینید
 
 

1. آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور.
2. اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری 4 نوع ماده گیاهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss).
3. اثر استفاد‌ه از آرد‌ گاماروس د‌ریایی و رود‌خانه ‌ای به عنوان مکمل غذایی بر رشد‌ و بقای لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)ـ.
4. اثر القایی هورمون مشابه GnRH در تولید اسپرم ماهی قزل آلای نر
5. اثر جایگزینی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب n-3 در بافت ماکول
6. اثر دفعات تخم کشی و تراکم نگهداری تخم بر میزان ماندگاری تخم و لارو در ماهی قزل آلای رنگین کمان [(Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792]
7. اثر رقیق کننده های مختلف بر مدت زمان تحرک اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
8. اثر سطوح مختلف روغن ماهی کلیکا در جیره، بر صفات پرورشی ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
9. اثر سن مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر مدت زمان تحرک اسپرم، میزان اسپرماتوکریت و چشم زدگی
10. اثر گرسنگی بر سطح کلسترول، گلوکز و پروتئین پلاسمای خون قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
11. اثر ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی رشد، بقای لاروهای قزل آلای رنگین کمان
12. اثرات استرس تراکم نگهداری بر شاخصهای هماتولوژیک در ماهی قزل آلای رنگین کمان
13. اثرات سطوح پروتئین و انرژی جیره در پرورش قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در آبهای لب شور
14. ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر میزان تفریخ تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و درصد بقای لارو آن در مقایسه با آب اکسیژنه و مالاشیت گرین
15. ارزیابی اسپرم قزل آلا در مرکز تکثیر نمرود
16. ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیوتیک ها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی

 
ادامه فهرست
تبلیغات:


12.
اثرات استرس تراکم نگهداری بر شاخصهای هماتولوژیک در ماهی قزل آلای رنگین کمان
نویسندگان: اکبر وحدتی()، حمید عزیزی ملک آبادی()، عباس علی استکی()، علی اکبر رعیتی ()
منبع: مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان 1379; 14(2):47-54. (انتشار توسط sid.ir)

خلاصه مقاله:
ماهی قزل آلای رنگین کمان، از ماهیهای حساس سردآبی است که در برابر عوامل گوناگون محیطی واکنش های آشکار نشان می دهد. در این تحقیق اثر عامل استرس تراکم نگهداری(Crowding stress) بر روی شاخصهای خونی بررسی شده است. ابتداء ماهیها به تعداد فزایندة 2250، 3250، 4250 و 5250 قطعه در چهار استخر با ابعاد و شرایط یکسان تغذیه ای به مدت 6 ماه نگهداری شدند. سپس از هر استخر تعداد 24 قطعه ماهی، هریک به وزن تقریبی 200- 150 گرم به طور تصادفی صید گردید. خونگیری از طریق سیاهرگ دمی انجام شد. سپس خون کامل فوراً برای تعیین CBC، هموگلوبین و هماتوکریت به روشهای متداول آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت. پس از جداسازی سرم، نمونه های سرم تا زمان اندازه گیری شاخصهای سرمی (کرتیزول، گلوکز، بیلی روبین، ALT، ASP، K+ و Na+) در دمای -20ْC به صورت منجمد نگهداری شدند. کرتیزول به روشRIA و سایر شاخصهای سرمی با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی به طریق اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. این بررسیها نشان داد که استرس بر بسیاری از شاخصهای هماتولوژیک (تعداد گلبول سفید، ترومبوسیتها، کرتیزول، گلوکز، بیلی روبین و (Na+ اثرات معنی داری بجای می گذارد.