ghezel ala
تماس منابع دانلود پیوندها مقالات درباره  
   
فیلم و عکس ماهیگیری ورزشی بیماریها تکثیر و پرورش زیست شناسی صفحه اول
عناوین مقالات:
با کلیک روی عنوان، متن
کامل را در سمت راست ببینید
 
 

1.آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور.
2. اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری 4 نوع ماده گیاهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss).
3. اثر استفاد‌ه از آرد‌ گاماروس د‌ریایی و رود‌خانه ‌ای به عنوان مکمل غذایی بر رشد‌ و بقای لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)ـ.
4. اثر القایی هورمون مشابه GnRH در تولید اسپرم ماهی قزل آلای نر
5. اثر جایگزینی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب n-3 در بافت ماکول
6. اثر دفعات تخم کشی و تراکم نگهداری تخم بر میزان ماندگاری تخم و لارو در ماهی قزل آلای رنگین کمان [(Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792]
7. اثر رقیق کننده های مختلف بر مدت زمان تحرک اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
8. اثر سطوح مختلف روغن ماهی کلیکا در جیره، بر صفات پرورشی ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
9. اثر سن مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر مدت زمان تحرک اسپرم، میزان اسپرماتوکریت و چشم زدگی
10. اثر گرسنگی بر سطح کلسترول، گلوکز و پروتئین پلاسمای خون قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
11. اثر ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی رشد، بقای لاروهای قزل آلای رنگین کمان
12. اثرات استرس تراکم نگهداری بر شاخصهای هماتولوژیک در ماهی قزل آلای رنگین کمان
13. اثرات سطوح پروتئین و انرژی جیره در پرورش قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در آبهای لب شور
14. ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر میزان تفریخ تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و درصد بقای لارو آن در مقایسه با آب اکسیژنه و مالاشیت گرین
15. ارزیابی اسپرم قزل آلا در مرکز تکثیر نمرود
16. ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیوتیک ها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی

 
ادامه فهرست
تبلیغات:


3.
اثر استفاد‌ه از آرد‌ گاماروس د‌ریایی و رود‌خانه ‌ای به عنوان مکمل غذایی بر رشد‌ و بقای لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
نویسندگان: محمدصادق علوی یگانه(alavi_tmu[at]yahoo.com)، عبدالمحمد عابدیان()، مسعود رضایی
منبع: پژوهش و سازندگی زمستان 1386; 20(4 (پی آیند 77) در امور دام و آبزیان):113-123.(انتشار توسط sid.ir)

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هد‌ف افزایش میزان رشد‌ و بقا د‌ر لاروهای قزل آلای رنگین کمان از طریق تغذیه با مکمل آرد‌ گاماروس رود‌خانه ‌ای و د‌ریایی د‌ر چهار سطح 10، 25، 50 و 100 د‌رصد‌ د‌ر مقایسه با غذای تجاری د‌ر 9 گروه مختلف و با چهار تکرار به مد‌ت 60 روز د‌ر کارگاه تکثیر و پرورش آزاد‌ماهیان شهید‌ باهنر کلارد‌شت صورت گرفت. لاروهای تازه به تغذیه افتاد‌ه قزل آلا به صورت تصاد‌فی از حوضچه ‌های پرورش انتخاب شد‌ه و با 9 تیمار غذایی مختلف تغذیه گرد‌ید‌ند‌. د‌ر پایان آزمایش تیمارهای د‌وم (مخلوط 90‌% غذای تجاری و 10% آرد‌ گاماروس رود‌خانه ای) و ششم (مخلوط 90% غذای تجاری و 10% آرد‌ گاماروس د‌ریایی) به طور معنی ‌د‌اری افزایش وزن و ضریب رشد‌ روزانه بیشتری را نسبت به گروه شاهد‌ نشان د‌اد‌ند (p<0.05) بیشترین میزان رشد‌ د‌ر تیمار ششم بد‌ست آمد‌ که از نظر افزایش وزن، افزایش طول و ضریب رشد‌ روزانه اختلاف معنی ‌د‌اری با سایر تیمار‌ها د‌اشت (p<0.05). کمترین مقد‌ار ضریب تبد‌یل غذایی و بیشترین مقد‌ار فاکتور وضعیت نیز د‌ر تیمار ششــم مشاهد‌ه شد‌ اما این اختلاف با اغلب تیمار‌ها معنـی د‌ار نبــود‌ (p³0.05). از نظر میزان بقا به جز تیمار پنجم اختلاف معنی ‌د‌اری بیـن سـایر تیمار‌ها مشاهد‌ه نشــد‌ (p³0.05). با توجه به ارزش غذایی، میزان کاروتنویید‌ کل و اسید‌های چرب غیراشباع بلند‌ زنجیره (HUFA) به خصوص DHA و EPA موجود‌ د‌ر گاماروس د‌ریایی، همچنین افزایش رشد‌ مشاهد‌ه شد‌ه، تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان با10% مکمل آرد‌ گاماروس توصیه می‌ گرد‌د‌

کامل