عناوین مربوط به تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا:
(روی عنوان مورد نظر، کلیک کنید)

1. خصوصیات آب کارگاه:

2. تخمگیری و تکثیر:

3. انواع محیط پرورش قزل آلای جوان و بالغ:

 • روش دانمارکی(کانالهای خاکی کامل)
 • روش برزیلی (Race way)
 • حوضچه ها و تانک های گرد
 • کانالهای کف خاکی
 • پرورش در قفس
 • پرورش در ساحل
 • پرورش مدار بسته
 • پرورش در زمینها کشاورزی

4. تغذیه قزل آلا ها:

 • مواد تشکیل دهنده غذا ها
 • ذخیره و آماده سازی غذا
 • اجزای جیره غذایی قزل آلا و انواع غذا
 • شیوه غذا دهی

5. رقم بندی و شمارش ماهیها و حمل و نقل آنها:

 • انواع رقم بند و تجهیزات مربوطه

6. توزین و شمارش انواع ماهیها:

 • ماشینهای حمل و نقل
 • حمل و نقل هوایی
 • سایر نکات مهم در حمل و نقل

7. نکات گوناگون آموزشی: