ghezel ala
تماس منابع دانلود پیوندها مقالات درباره  
   
فیلم و عکس ماهیگیری ورزشی بیماریها تکثیر و پرورش قزل آلا زیست شناسی صفحه اول
   
 
 
تبلیغات:

 

»» نقش قلیائیت در پرورش ماهی قزل آلا:

درجه قلیائیت آب، بطور کلی بر اثر بیکربناتهای محلول در آب زیر، بویژه دو مورد اول ایجاد میشود:

  • بیکربنات کلسیم
  • بیکربنات منیزیوم
  • بیکربنات پتاسیم
  • بیکربنات سدیم


»» در آبهای بیش از حد قلیایی، کربناتها نیز دیده میشوند
»» هیدرواکسیدها که در آبهای آلوده وجود دارند نیز باعث قلیائی شدن آب می شوند.
»»
قلیائیت آب را بر حسب کربنات کلسیم محاسبه میکنند. میزان آن در آبهای معمولی 5 تا 200 ppm است.(علیرغم اینکه قلیائیت به بیکربناتها ربط بیشتری دارد، اما برای محاسبه از کربنات کلسیم بهره میگرند)
»» کربنات کلیسیم بالاتر و به سمت 200، با تراکم بیشتر کلسیم و منیزیم ایجاد شده و اثر بهتری در رشد ماهیها دارد. در آبهای فاقد قلیائیت کافی، کمبود مواد معدنی مشاهده میگردد.
»» میزان قلیائیت آب در دامنه ذکر شده، تاثیر چندانی بر مناسب یا نامناسب شدن آب ندارد.

::معرفهای مورد استفاده در تعیین قلیائیت:

  • هیدراکسیدها و کربناتها : با فنل فتالئین رنگ قرمز میدهند.
  • بیکربناتها: معرف آنها متیل اورنج است.