ghezel ala
تماس منابع دانلود پیوندها مقالات درباره  
   
فیلم و عکس ماهیگیری ورزشی بیماریها تکثیر و پرورش قزل آلا زیست شناسی صفحه اول
   
 
 
تبلیغات:

 

»» نقش pHدر پرورش ماهی قزل آلا:

درجه اسیدی یا قلیایی (بازی) بودن آب را بخاطر آسان و مناسب بودن، با غلظت یون هیدروژن موجود در آن نشان میدهند.pH یک کمیت لگاریتمی که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می‌کند. بیشتر آبزیان فقط در پی‌اچ بین ۵ تا ۹ زنده می مانند.
بنا به تعریف، پ‌هاش برابر معکوس لگاریتم مبنای ۱۰ غلظت مولی یون هیدروژن فعال در محلول است.
»» حد pH بین 0 تا 14 متغیر است. عدد 7، نقطه خنثی میباشد. هر چه از هفت به سمت صفر برویم، غلظت یون هیدروژن بیشتر و آب اسیدی تر میشود. برعکس، هر چه به سمت 14 برویم، آب قلیایی تر و غلظت یون OH افزایش می یابد.
»» حالت طبیعی pH بین 4 تا 9 متغیر است. اغلب ماهیان قزل آلای پرورشی، در pH بین 6.7 تا 8.2 دارای بهترین رشد و نمو هستند. آبهایی که کمی قلیایی هستند، برای پرورش ماهیها مناسب تر می باشند.
»» آبهای باتلاقها و مردابها اسیدی تر و دارای pH پائینتر است، و آبهای نهرها pH بالاتر دارد.
»» جریانهای کند، آبهای گل آلود، آبهای چاه و سرچشمه، معمولا pH پائین و اسیدی دارند.
»» آبهایی که از نواحی آهکی عبور میکنند، علاوه بر تاثیر مفید در رشد ماهی، دارای بیکربنات قلیایی بوده و اثرات سوء اسیدها و بازها را تا حدی خنثی میکنند.

توجه: پی اچ، فقط در دمای اتاق (حدود25درجه سانتیگراد)سنجیده میشود.

:: اندازه گیری پی اچ آب:

دوروش عمده در اندازه گیری pH وجود دارد:

  • روش الکترومتریک، که روش بسیار دقیق تر است
  • روش کالری متریک (رنگ سنجی)

در روش رنگ سنجی، از معرفهایی استفاده میشود که پس از افزودن به آب، بر حسب تغییر رنگ آن، منجر به تعیین میزان pH آب با کمک جداول استاندارد رنگی میگردند.
روش ساده تر برای اندازه گیری پی اچ آب، استفاده از کاغذهای معرف است که مواد معرف در روی آنها از قبل قرار گرفته است که با وارد و خارج کردن آن به نمونه آبی، برحسب میزان pH تغییر رنگ میدهند. این محصول در انواع مختلف و به میزان فراوان در دسترس است.
همچنین دستگاه های قابل حمل دیجیتال نیز برای اندازه گیری دقیقتر پی اچ آبها مورد استفاده قرار میگیرد.

»» چند معرف معروف رنگ سنجی:

  • گلبرگ گل سرخ
  • کاغذ تورنسل که از درخت لیتموس به دست می‌آید.
  • محلول فنل فتالین(در محلول باز، به سرعت محلول را به رنگ لبو می‌کند).
  • محلول متیل اورنج
  • محلول متیلن بلو
  • کاغذ پی اچ که از ترکیب محلولهای بالا به دست می‌آید.